Аспап жасауТүлекке «6В07109 -Аспап жасау мамандығы бойынша техника және технология бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.


Бейіндік пәндер: физика+математика


Оқыту тілі: қазақ,орыс,ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : 0


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

Робототехникалық жүйелерді талдау; Зияткерлік жүйелер


Кәсіби қызмет саласы Аспап жасау – өлшеу құралдарын жасау және өндіру, ақпаратты өңдеу және презентациялау, автоматты және автоматтандырылған басқару жүйелерін жасаумен айналысатын, электроника және микропроцессорлық технологиялар, әскери-өнеркәсіптік өнеркәсіп, көлік және коммуникация, ауылдық және коммуналдық шаруашылық, білім және тұтыну салаларын қамтитын ғылым мен техника саласы.


Кәсіби қызмет объектілері
Кәсіби қызметтің объектілері әскери-өнеркәсіптік, өнеркәсіп, көлік және байланыс, ауыл шаруашылығы және коммуналдық шаруашылық, медицина, білім беру және тұтыну, жобалау ұйымдары, меншіктің әр түрлі формасындағы фирмалармен бірге барлық саланың кәсіпорындары мен ұйымдары болып табылады.


Кәсіби қызмет пәндері
Кәсіби қызмет объектілері - заттар мен өнімдерді бақылау мен талдауға арналған физикалық әдістер мен құрылғылар; мехатрондық, электрондық, электронды-механикалық, магниттік, электромагниттік, акустикалық және акустикалық-оптикалық құрылғылар мен жүйелер; биотехникалық және медициналық құрылғылар; электронды техника мен аспаптардың элементарлық базасы; электронды технологиялар; авиациялық құрылғылар мен автоматика жүйелерінің құрылғылары, элементтерді, құрылғылар мен жүйелерді автоматтандырылған өндіру технологиялары.


Кәсіби қызмет міндеті

- жобалауға арналған ақпарат көздерін жинау және талдау;

- стандартты автоматтандыру құралдарын қолдана отырып, бөлшектер мен тораптарды есептеу және жобалау;

- жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеу, аяқталған жобалық-сметалық жұмыстарды орындау;

- әзірленген жобалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, ерекшеліктерге және басқа нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау;

- жобалық есептеулердің алдын-ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу;

- жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды техникалық жарақтандыру, технологиялық жабдықтарды орналастыру;

- технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау;

- технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету;

- технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру, өнім сапасын бақылаудың стандартты әдістерін қолдану.


Материалдық-техникалық база

  - микроконтроллерлер мен сигналдық микропроцессорлар зертханасы B-322;
  - өндірістік электроника зертханасы В-327;
  - В-329 аспаптары мен жүйелерін модельдеу зертханасы;
  - Б-419 приборлар және автоматика зертханасы;
  - B-419A микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер зертханасы;
  - микроэлектроника зертханасы В-421;
  - өлшеу технологиясының зертханасы В-422;
  - желілік технологиялар және байланыс зертханасы - В426;
  - зертханалық NIRS - B427.


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

«Алматытеплокоммунэнерго» АҚ, «Сайман» корпорациясының өлшеу аспаптары мен жүйелерін, аспап жасау зауытын сараптау ұлттық орталығы »АҚ, «Электроника Алматы Қазақстан» АҚ, «АЛСИ СЕРВИС» ЖШС, «Алатау» ӘКК »АҚ, «Қазақтелеком» ААҚ, «LUCENT» ЖШС, ORACLE ЖШС, SIEMENS ЖШС, «INTERCAI» ЖШС, ITC АҚ, KEGOC АҚ, «LOGYCOM» АҚ, «NURSAT» АҚ, «TNS-plus» ЖШС, «Андроидная техника» ААҚ.