Су және отын технологиясы"Су және отын технологиясы" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры


Бейіндік пәндер: математика, физика


Оқыту тілі: қазақ, орыс

Оқу бағдарламасының мақсаттары : 0


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

- орталықтандырылған және автономды жылумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау, жабдықтар мен экономиканың өнеркәсіптік кәсіпорындарын электрмен жабдықтау жүйелері, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері


Кәсіби қызмет саласы Су жылу тасымалдағышы және жанармай отыны ретінде қолданылатын жылуды өндірудің техникалық құралдарын зерттеу, жобалау, салу, пайдалану, монтаждау, жөндеу және жаңарту: жылу электр станциялары (ЖЭС), аудандық қазандықтар, қалалар мен ауылдардың орталық жылу орындары, жобалау және зерттеу институттары. Нормативтік-техникалық құжаттама және стандарттау жүйелері. 2020 оқу жылына "В062 – Электр техника және энергетика" білім беру бағдарламасы бойынша Жылу энергетикасы және Электр энергетикасы бағыттары бойынша 1800 мемлекеттік грант бөлінді, ал "В162 – Жылу энергетикасы" ББ бойынша жедел оқыту нысаны үшін 25 мемлекеттік грант бөлінді.


Кәсіби қызмет объектілері
Химиялық тазартылған су мен отын ресурстарын өндіру, тарату және пайдалану үшін технологиялық қондырғыларды қолданатын өндірістік кәсіпорындар


Кәсіби қызмет пәндері
- әртүрлі мақсаттағы бу және ыстық су қазандықтары және жылуды өндіру, тарату және пайдалану үшін басқа технологиялық қондырғылар; - жылу қозғалтқыштары, бу және газ турбиналары; - әртүрлі мақсаттағы жылу және масса беру аппараттары, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелері, жылу сорғылары, компрессорларды, тоңазытқыштар мен ауаны бөлу қондырғылары; - жылу желілері, өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылу-технологиялық жабдықтары, газдар, сұйықтықтар, жылу тасымалдағыш және жылу-технологиялық қондырғылардың жұмыс құралдары ретінде; - орталықтандырылған және автономды жылумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау, жабдықтар мен экономиканың өнеркәсіптік кәсіпорындарын энергиямен жабдықтау жүйелері, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері; - стандартталған сападағы суды дайындауға және пайдалануға арналған қондырғылар, жүйелер мен кешендер; суды кәдеге жарату жүйелері, жанар-жағармай және оларды дайындау жүйелері.


Кәсіби қызмет міндеті

а) жобалау және жобалау-конструкторлық қызмет:

- жылу энергетикалық қондырғыларының су-химиялық режимдерін және жылу тасығыштың сапасына химиялық және технологиялық бақылау жүйелерін ұйымдастыруға арналған су тазарту қондырғыларын, қондырғыларды жобалау үшін мәліметтерді жинау және алдын-ала талдау;

- жұмыс мәлімдемесіне сәйкес бөлшектер мен тораптарды есептеу және жобалау және жобалық және егжей-тегжейлі техникалық құжаттаманы әзірлеу, жобалау кезінде аяқталған жобалық-конструкторлық жұмыстарды жобалау;

- әзірленген жобалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, ерекшеліктерге және басқа нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау;

б) өндірістік және технологиялық қызмет:

- су тазарту қондырғыларына, электр станцияларының су-химиялық режимдерін ұйымдастыруға арналған құрылғыларға, энергетикалық отынның сапасын бақылау құралдарына қызмет көрсету кезіндегі технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау;

- экологиялық қауіпсіздік пен қауіпсіздік техникасының сақталуын бақылау;

- өндірістік учаскелердегі технологиялық процестердің сапасын басқару бойынша құжаттаманы дайындау;

міндеттерге, жоспарларға, нұсқаулықтарға, уәкілетті органдардың және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық, монтаждық-іске қосу, сервистік және техникалық қызметтерді жүзеге асыру.

2020 оқу жылына "В062 – Электр техника және энергетика" білім беру бағдарламасы бойынша Жылу энергетикасы және Электр энергетикасы бағыттары бойынша 1800 мемлекеттік грант бөлінді, ал  "В162 – Жылу энергетикасы" ББ бойынша жедел оқыту нысаны үшін 25 мемлекеттік грант бөлінді. 


Материалдық-техникалық база

А 229 «Энергия тасымалдаушыларын өндіру және тарату жүйелері»

А 233 «Суды тазарту және су-химиялық режимдер»


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

Түлектер келесі кәсіпорындарда  жұмыс істей алады: