Жылу электр станциялары"Жылу энергетикасы" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры


Бейіндік пәндер: математика, физика


Оқыту тілі: қазақ, орыс

Оқу бағдарламасының мақсаттары : 0


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

Бакалавриат бағдарламасын меңгерген түлектердің кәсіби қызмет саласы жылу өндіру, оны қолдану, оның ағындарын басқару және түрлендіру бойынша техникалық құралдарды зерттеу, жобалау, жобалау және пайдалану болып табылады.


Кәсіби қызмет саласы Жылу энергиясын беруге, таратуға, түрлендіруге, қолдануға, энергия ағындарын басқаруға, осы процестерді жүзеге асыратын элементтерді, құрылғылар мен жүйелерді әзірлеуге және өндіруге байланысты өндірістік. 2020 оқу жылына "В062 – Электр техникасы және энергетика" ББ бойынша Жылу энергетикасы және Электр энергетикасы бағыттары ББ қамтитын 1800 мемлекеттік грант бөлінді, сондай-ақ "В162-Жылу энергетикасы" ББ бойынша жеделдетіп оқыту нысаны үшін 25 мемлекеттік грант бөлінді.


Кәсіби қызмет объектілері
Бакалавриат бағдарламасын меңгерген бітірушілердің кәсіби қызметінің нысандары жылу және атом электр станциялары, өнеркәсіптік және коммуналдық кәсіпорындарды энергиямен қамтамасыз ету жүйелері, шағын энергетика нысандары, қондырғылар, жоғары температуралы және төмен температуралы жылу технологияларының жүйелері мен кешендері, әртүрлі мақсаттағы бу және су жылыту қазандықтары, атом электр станцияларының реакторлары мен бу генераторлары, бу және газ турбиналары, газ піспекті қозғалтқыштар (ішкі және сыртқы жану қозғалтқыштары), энергия блоктары, бу-газ және газ турбиналық қондырғылар болып табылады, сығылған және сұйытылған газдарды өндіретін қондырғылар, компрессорлық, тоңазытқыш қондырғылар, ауаны баптау жүйелерінің қондырғылары, жылу сорғылары, химиялық реакторлар, отын элементтері, электрохимиялық энергия қондырғылары, сутегі энергетикасының қондырғылары, қосалқы жылу техникалық жабдық, жылу және масса- әртүрлі мақсаттағы алмасу аппараттары, жылу және электр желілері, өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылу технологиялық және электр жабдықтары, жылу тасымалдағыштарды және жұмыс денелерін кондиционерлеу қондырғылары, технологиялық сұйықтықтар, газдар мен булар, балқымалар, энергетикалық және жылу-технологиялық қондырғылардың жылу тасығыштары мен жұмыс денелері ретіндегі қатты және сусымалы денелер, отын мен майлар, нормативтік-техникалық құжаттама және стандарттау жүйелері, жылу энергетикасы мен жылу техникасындағы технологиялық процестерді тексеру және автоматтандырылған басқару жүйелері.


Кәсіби қызмет пәндері
- Техникалық термодинамика; - Жылумасса алмасу - Қазандық қондырғылары мен бу генераторлары - Айдағыш және жылу қозғалтқыштары - Бу турбиналары - Газ турбиналары және бу-газ қондырғылары - ЖЭС-те технологиялық процестерді жүзеге асыру - Жылуландыру және жылу желілері


Кәсіби қызмет міндеті

Бакалавриат бағдарламасы бағдарланған кәсіптік қызмет түріне сәйкес бакалавриат бағдарламасын меңгерген түлек келесі кәсіптік міндеттерді шешуге дайын болуға тиіс:

жобалау үшін ақпараттық бастапқы деректерді жинауға және талдауға қатысу;

техникалық тапсырмаға сәйкес бөлшектер мен тораптарды есептеу және жобалау; 

жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын қолдану;

жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізуге қатысу;

зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу;

берілген әдістеме бойынша эксперименттер жүргізу және нәтижелерді талдау;

өлшеулер мен бақылаулар жүргізу, жүргізілетін зерттеулердің сипаттамасын жасау;

шолуларды, есептерді және ғылыми жарияланымдарды құрастыру үшін деректерді дайындау; ұйымдастыру-басқару қызметі:

қызметкерлердің жұмысын жоспарлау;

бастапқы өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс жоспарларын әзірлеуге қатысу;

қызметшілердің бір немесе бірнеше лауазымдары бойынша жұмыстарды орындау;

технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау;

отын шығыны мен энергияның барлық түрлері нормаларының сақталуын бақылау;

технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

өнім өндірісін дайындау барысында технологиялық процестерді игеру және жетілдіру жөніндегі жұмыстарға қатысу;

өндірістегі экологиялық қауіпсіздіктің сақталуын бақылау;

энергетикалық, жылу-техникалық және жылу-технологиялық жабдықтарды, сондай-ақ бұйымдарды, тораптарды, жүйелер мен бөлшектерді жеке-жеке монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарына, алдын ала сынақтарға, тәжірибелік пайдалануға және пайдалануға қабылдауға (тапсыруға) қатысу;

технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету;

жабдықтың техникалық жай-күйін және қалдық ресурсын тексеруге, профилактикалық қарап-тексеруді және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруға қатысу;

жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге өтінім жасау, жөндеуге техникалық құжаттаманы дайындау;

жұмысшылардың бір немесе бірнеше кәсіптері бойынша жұмыстарды орындау.

"Жылу электр станциялары" бағыты бойынша бакалаврларды даярлау бағдарламасына қабылданатын студенттердің толық орта білімі және білім беру бағдарламасын меңгеру үшін қажетті жаратылыстану ғылымдары мен математика бойынша жеткілікті білім деңгейі болуы тиіс.


Материалдық-техникалық база

А015 - Жылуландыру және жылу желілері
А016 - Оқу шеберханасы
А107 - Жылу энергетикалық қондырғылар


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

Бітірушілер келесі кәсіпорындарда  жұмыс істей алады:

Электр энергиясын өндіруші және таратушы компаниялар: «Алматы электрстанциялары» АҚ, оның ішінде ЖЭО-1, ЖЭО-2, ЖЭО-3; «Алматытелекомэнерго» ЖШС; «Алматы жылужелілері» АҚ; «Алатау-Жарық» АҚ; Атырау ЖЭО; «AES Екібастұз» ЖШС (Екібастұз ГРЭС-1); «ЕЭК» АҚ (Ақсу ГРЭС); «БатуроватындағыЖамбыл АЭС» АҚ; «Екібастұз ГРЭС-2» АҚ; «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС ЖЭО-2, ЖЭО-3; Қарағанды ​​ГРЭС-2 (Қазақмыскорпорациясы); Павлодар ЖЭО-3 («Павлодарэнерго» АҚ); «Петропавл ЖЭО-2» «ЭнерджиЭнерджи» ЖШС; «Қазақстаналюминийі» АҚ (Павлодар ЖЭО-1); «Астана Энергосервис» АҚ-2 ЖЭО;

-Басқару және сервистік компаниялар: «KEGOC» АҚ «Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы»; KOREM (Қазақстан электрэнергетикасы және энергия нарығының операторы); ЖЖМ бассейнін құру (электр қуатының резервтері); Комгосэнергонадзор;

Жобалық және ғылыми-зерттеу ұйымдары: «ҚазНИПИЭнергопром»;

-Мұнай мен газды тасымалдаумен айналысатын мұнай және газ өндіруші және қайта өңдеуші компаниялар: «Теңізшевройл»; «KarachaganakPetroleumOperating»; «ҚазМұнайГаз»; «Қазтрансгаз»; «Ақтөбемұнайгаз»; «Қазақойл», «Петро Қазақстан» - SHNOS;

-Кен өндіруші компаниялар; кен мен пайдалы қазбаларды қайта өңдеумен айналысатын кәсіпорындар: Казхромтрансұлттықкомпаниясы; Дон тау-кен байыту фабрикасы, Ақтөбе ферроқорытпа зауыты; «Қазақстаналюминийі» АҚ және оның кәсіпорындары; «Казцинк» АҚ және оның кәсіпорындары; «Өскемен титан-магний зауыты» АҚ;