Білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 2021-2022 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Білім беру бағдарламалары тобының атауы Ғылыми-педагогикалық магистратура Бейінді магистратура
М094-Ақпараттық технологиялар 900  
М096-Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 100 8
М098-Жылу энергетикасы 100  
М099-Электр техникасы және энергетика 150 12
М100-Автоматтандыру және басқару 200 10
М103-Механика және металл өңдеу 280 8
М107-Ғарыштық инженерия 45  
М150-Санитарлы-профилактикалық шаралары 80  
ENERGO UNIVERSITY