Негізгі құжаттар

Жарғы

Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ-дің білім беру қызметімен айналысу лицензиясы