Негізгі құжаттар

Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ-дің білім беру қызметімен айналысу лицензиясы

"Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы