Академиялық күнтізбелер

2021-2022 оқу жылына арналған бакалавриаттың 1,2,3-курстары үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2020-2021 оқу жылына арналған бакалавриаттың 1,2,3-курстары үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2019-2020 оқу жылына арналған бакалавриаттың 1,2,3-курстары үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2021-2022 оқу жылына арналған бакалавриат 1-курсының академиялық күнтізбесі (қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚОТ) қолдана отырып, күндізгі оқу нысаны)

2021-2022 оқу жылына арналған бакалавриаттың 4 (толық оқу курсы) және 3(қысқартылған оқу бағдарлама)

2021-2022 оқу жылына арналған PhD докторантура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2020-2021 оқу жылына арналған PhD докторантура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2021-2022 оқу жылына арналған ғылыми-педагогикалық магистратура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2020-2021 оқу жылына арналған ғылыми-педагогикалық магистратура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2021-2022 оқу жылына арналған бейіндік магистратураның АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2020-2021 оқу жылына арналған бейіндік магистратураның АЭжБУ академиялық күнтізбесі

2019-2020 оқу жылына арналған бейіндік магистратураның АЭжБУ академиялық күнтізбесі

Сырттай оқыту түрінің 2021-2022 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі

Сырттай оқыту түрінің 2020-2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі

GPA ауыстыру коэффициенті (курстан курсқа көшіру)