Университета төлеу тәртібі

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ

БИН 030 640 003 269
РНН 600 400 070 232
Заңды мекенжай 050013, Қазахстан Республикасы, Алматы, Байтурсынулы көш,126/1
Телефон +7 (727) 292 57 40
Факс +7 (727) 292 50 57

 


«Банк ЦентрКредит» АҚ, Алматы

БИК (SWIFT) KCJBKZKX
ИИК (IBAN) KZ608560000000005121(KZT)
ИИК (IBAN) KZ778560000000076595 (RUR)
ИИК (IBAN) KZ368560000009644346 (USD)
ИИК (IBAN) KZ308560000009644357 (EUR)