Силлабустар

Жаратылыстану- гуманитарлық ғылымдар институты
Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар институты
Коммуникациялықжәне ғарыштықинженерия институты
Энергетика жәнежасыл технологияларинституты