БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӘҢГІМЕЛЕСУ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӘҢГІМЕЛЕСУ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

17.08.2022 Барлық жаңалықтар


Техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі, жоғары білімі бар адамдарды қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларына ақылы негізде қабылдау үшін және

Университетке ақылы негізде оқытуға шетел азаматтарын қабылдау үшін

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӘҢГІМЕЛЕСУ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

 

Білім беру бағдарламаларының топтары Қатынау нүктесі (сілтемелер)

Мерзімі және уақыты

В057-Ақпараттық технологиялар https://meet.google.com/wen-xnsz-yuk

19.08.2022 ж.

15:00-18:00

23.08.2022 ж.

15:00-18:00

25.08.2022 ж.

15:00-18:00

В058-Ақпараттық қауіпсіздік https://meet.google.com/ojp-pfbt-ncv

19.08.2022 ж.

10:00-13:00

23.08.2022 ж.

10:00-13:00

25.08.2022 ж.

10:00-13:00

В059-Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

https://meet.google.com/bie-ssxz-dzh

24.08.2022 ж.

10:00-13:00

25.08.2022 ж.

10:00-13:00

В062-Электр техникасы және энергетика (Жылу энергетикасы) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVkNWRlNTgtMjJmNi00OTU2LTk5MWMtODlmYzMxYzgwNjMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%22e09dbe16-f7ff-4900-83d1-1474c168dcd3%22%7d

22.08.2022 ж.

11:00-13:00

23.08.2022 ж.

11:00-13:00

25.08.2022 ж.

11:00-13:00

В062-Электр техникасы және энергетика (Электр энергетикасы) http://meet.google.com/apw-aowm-xdx

 

18.08.2022 ж.

10:00-13:00

22.08.2022 ж.

10:00-13:00

24.08.2022 ж.

10:00-13:00

В063-Электр техникасы және автоматтандыру https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJiMmFmM2ItNTVkMC00OWNiLWIyYzItZmU2ZjExMzBmMDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%22d984baf2-ea1d-4b74-a255-19d46900bf80%22%7d

24.08.2022 ж.

14:00-16:00

25.08.2022 ж.

14:00- 16:00

Телекоммуникация және ғарыштық инженерия институтының әңгімелесу бағдарламасы
Ақпараттық технологиялар институтының әңгімелесу бағдарламасы
Электр энергетика және электр техника институтының әңгімелесу бағдарламасы
Жылу энергетикасы және басқару жүйелері институтының әңгімелесу бағдарламасы