ОНЛАЙН КУРС: "Басқарудың өнеркәсіптік объектілерін сәйкестендірудің заманауи әдістері"

ОНЛАЙН КУРС:

09.12.2022 Барлық жаңалықтар


Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінде 2022 жылдың 12-31 желтоқсаны аралығында сағат 10.00-ден бастап «Басқарудың өнеркәсіптік объектілерін сәйкестендірудің заманауи әдістері» тақырыбында онлайн курс өтеді. Курс бағдарламасы 72 сағатты құрайды. Оқу тегін. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушыларға сертификат беріледі.

Курсты т.ғ.к., «Электроника және робототехника» кафедрасының профессоры Мурат Джамантаевич Адамбаев оқиды.

Барлық магистранттар, докторанттар, оқытушылар шақырылады.

Курсқа келесі сілтеме бойынша тіркелуі керек:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g7eI3OHR-6hjSCAmcgk5PDKPxRBZX6oeNGjbGZAanc8/edit?usp=sharing
Курсқа сілтеме: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE1YTQ3YWUtYzI2ZS00ZTJkLWI2N2UtZTM5ZGNlOTlmZGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%227c4ac7f1-8488-48c4-b9b5-458081880a69%22%7d