Элективті пәндер каталогы

2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М062 – Телекоммуникациялар 7M06201- "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М062 – Телекоммуникациялар 7M06202- "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2019-2020 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 7M06201 - "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы 7M062 - Телекоммуникациялар
2019-2020 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 7M06202 - "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы 7M062 - Телекоммуникациялар.
2020-2021 жылы қабылданған студенттер үшін 7M061- «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бағыты 7M06104 - «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы (ҒПМ)
2019-2020 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М11201 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М112 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және ЭПК
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М11201 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М112 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер ка
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М071–Инженерияжәне инженерлік іс бағытының7М07101 «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М071 – Инженерия және инженерлік іс бағытының 7М07116 «Электр энергетикалық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М071–Инженерия және инженерлік іс бағытының7М07109 «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы
2020-2021жылғақабылданғанбілімалушыларғаарналған7М071–Инженерияжәнеинженерлікіс бағытының7М07117 «Электр энергетикалық жүйелер» білім беру бағдарламасыбойынша ЖОО компонентініңпәндеріжәнеэлективтіпәндеркаталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М061 –«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бағытының 7М06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы
ENERGO UNIVERSITY