Академиялық күнтізбелер және академиялық саясат

2020-2021 оқу жылына арналған бакалавриаттың 1,2,3-курстары үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2019-2020 оқу жылына арналған бакалавриаттың 1,2,3-курстары үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2020-2021 оқу жылына арналған бакалавриаттың 4 (толық оқу курсы) және 3(қысқартылған оқу бағдарлама)
2020-2021 оқу жылына арналған PhD докторантура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2020-2021 оқу жылына арналған ғылыми-педагогикалық магистратура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2020-2021 оқу жылына арналған бейіндік магистратураның АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2019-2020 оқу жылына арналған бейіндік магистратураның АЭжБУ академиялық күнтізбесі
Сырттай оқыту түрінің 2020-2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі
Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, бакалавриаттың күндізгі оқыту бөлімінің 2020-2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі
АЭжБу академиялық саясаты
"Алматы энергетика және байланыс университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы
АЭжБУ Академиялық саясатына 2-қосымша - Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ Мемлекеттік лицензиясы
АЭжБУ академиялық саясатына 3 - қосымша - Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің куәлігі (институционалдық аккредиттеу)
АЭжБУ Академиялық саясатына 4-қосымша - Оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі
5 Қосымша -Білім беру бағдарламасы туралы ереже
7 Қосымша -Академиялық демалыс туралы
8-қосымша. Оқу жұмысының көлемін есептеу үшін уақыт нормасын бекіту туралы
9-қосымша - Кредиттерді есепке алудың еуропалық жүйесінің үлгісі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы
10-қосымша - Бейресми білім беретін танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар ұсынатын бейресми білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану қағидалары
11 - Қосымша - Білім алушыларды ауыстыру және қайта алу қағидасы
12-қосымша-Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы ереже
13-Қосымша. Қосарлы оқыту туралы ереже
14-қосымша. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы туралы ереже
15 Қосымша-Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы шарттар тізімі
16-қосымша. Қос дипломды білім беру бағдарламалары мен бірлескен ББ әзірлеу және іске асыру алгоритмі
17 Қосымша -Аралық бақылау және аттестаттау
АЭжБУ Академиялық саясатына 18-қосымша - Мемлекеттік стипендиялар, гранттар мен төлемдер туралы ереже
АЭжБУ Академиялық саясатына 19-қосымша - Ғ. Ж. Дәукеев атындағы атаулы білім беру гранты
20-қосымша - Жоғары білім алу барысында босаған бос білім беру гранттарын тағайындау тәртібі
21 ереже - Университетте оқу ақысын төлеу және жеңілдіктер беру жүйесі туралы ереже
Қосымша 23-Академиялық адалдық саясаты
22-қосымша - ANTIPLAGIAT.RU жүйеcінің жұмыс істеу қағидаларын айқындайтын, плагиатты анықтау және оның алдын алу жөніндегі регламент
Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ Академиялық саясатына 24-қосымша - «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау ережесі
Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ Академиялық саясатына 26-қосымша – Философия докторларын мақсатты дайындау ережесі
Қосымша 26 -Оқудан шығару тәртібі
Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ Академиялық саясатына 27-қосымша - Мемлекеттік үлгідегі құжаттарды беру ережесі
28-қосымша - Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту
Қосымша 29-Жоғары білім дипломға eуропалық қосымшаны Diploma Supplement беру, толтыру және сақтау
30 қосымша-Қашықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту (ҚБТ)
Қосымша 31 -Білім беру процесін ҚБТ
GPA ауыстыру коэффициенті (курстан курсқа көшіру)