Академиялық күнтізбелер және академиялық саясат

2019-2020 оқу жылына арналған бакалавриаттың 1,2,3-курстары үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2020-2021 оқу жылына арналған бакалавриаттың 1,2,3-курстары үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2020-2021 оқу жылына арналған бакалавриаттың 4 (толық оқу курсы) және 3(қысқартылған оқу бағдарлама)
2020-2021 оқу жылына арналған PhD докторантура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2020-2021 оқу жылына арналған ғылыми-педагогикалық магистратура үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2020-2021 оқу жылына арналған бейіндік магистратураның АЭжБУ академиялық күнтізбесі
2019-2020 оқу жылына арналған бейіндік магистратураның АЭжБУ академиялық күнтізбесі
Сырттай оқыту түрінің 2020-2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі
Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, бакалавриаттың күндізгі оқыту бөлімінің 2020-2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі
АЭжБу академиялық саясаты
АЭжБУ Академиялық саясатына 1-қосымша-"Алматы энергетика және байланыс университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы
АЭжБУ Академиялық саясатына 2-қосымша - Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ Мемлекеттік лицензиясы
АЭжБУ академиялық саясатына 3 - қосымша - Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің куәлігі (институционалдық аккредиттеу)
4-қосымша. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ оқу процесін ұйымдастыру ережесі
5-қосымша. Кәсіптік стандарттар негізінде ББ әзірлеу туралы ереже
6-қосымша. Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да қосымша және қайта оқытуды ұйымдастыру туралы ереже
7 Қосымша -Академиялық демалыс туралы
8-қосымша. Оқу жұмысының көлемін есептеу үшін уақыт нормасын бекіту туралы бұйрық
9-қосымша. Академиялық кредиттерді қайта есептеу туралы ереже
10-қосымша. Бейресми білім беретін танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін бейресми білім арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану қағидалары
11-қосымша. Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау ережесі
12-қосымша. Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы ереже
13-қосымша. Қосарлы оқытуды ұйымдастыру тетігі
14-қосымша. Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да білім алушылардың академиялық ұтқырлығы туралы ереже
15-қосымша. Қос дипломды білім беру бойынша Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-ның шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы шарттардың тізбесі
16-қосымша. Қос дипломды білім беру және бірлескен ББ әзірлеу және жүзеге асыру алгоритмі
17-қосымша. Ғ.Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидалары
18-қосымша. Мемлекеттік стипендиялар, гранттар және төлемдер туралы ереже
19-қосымша. Ғ.Дәукеев атындандағы АЭжБУ КеАҚ-да Тұңғыш ректор Ғ. Дәукеев атындағы атаулы білім гранты
20-қосымша - Жоғары білім алу барысында босаған бос білім беру гранттарын тағайындау тәртібі
21 ереже - Университетте оқу ақысын төлеу және жеңілдіктер беру жүйесі туралы ереже
22-қосымша. АЭжБУ-де шығарылатын дипломдық жобалардың (жұмыстардың), магистрлік және докторлық диссертациялардың антиплагиатқа міндетті тексеруден өтуі туралы регламент
Қосымша 23-Академиялық адалдық саясаты
24-қосымша. Жоғары білімнің білім беру гранттарын іске асыратын Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-ға оқуға қабылдау қағидалары
25-қосымша. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранттарын жүзеге асыратын Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-ға оқуға қабылдау қағидалары
Қосымша 26 -Оқудан шығару тәртібі
27-қосымша. Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да Магистрлер мен PhD докторларын мақсатты даярлау тетігі
28-қосымша. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды беру қағидалары
29-қосымша.. Дипломға Еуропалық қосымша (Diploma Supplement) туралы ереже
30 қосымша-Қашықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту (ҚБТ)
31-қосымша. ТЖ кезінде оқу процесін ұйымдастыру
GPA ауыстыру коэффициенті (курстан курсқа көшіру)
Регламент проведения рубежных контролей успеваемости и выставления рейтинга обучающимся