АЭжБу академиялық саясаты

АЭжБу академиялық саясаты

АЭжБУ Академиялық саясатына 1-қосымша-"Алматы энергетика және байланыс университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы

АЭжБУ Академиялық саясатына 2-қосымша - Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ Мемлекеттік лицензиясы

АЭжБУ академиялық саясатына 3 - қосымша - Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің куәлігі (институционалдық аккредиттеу)

4-қосымша. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ оқу процесін ұйымдастыру ережесі

5-қосымша. Кәсіптік стандарттар негізінде ББ әзірлеу туралы ереже

6-қосымша. Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да қосымша және қайта оқытуды ұйымдастыру туралы ереже

7 Қосымша -Академиялық демалыс туралы

8-қосымша. Оқу жұмысының көлемін есептеу үшін уақыт нормасын бекіту туралы бұйрық

9-қосымша. Академиялық кредиттерді қайта есептеу туралы ереже

10-қосымша. Бейресми білім беретін танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін бейресми білім арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану қағидалары

11-қосымша.  Білім алушыларды "Алматы энергетика және байланыс университеті" КеАҚ-ға ауыстыру және қайта қабылдау ережелері 

12-қосымша. Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы ереже

13-қосымша. Қосарлы оқытуды ұйымдастыру тетігі

14-қосымша. Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да білім алушылардың академиялық ұтқырлығы туралы ереже

15-қосымша. Қос дипломды білім беру бойынша Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-ның шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы шарттардың тізбесі

16-қосымша. Қос дипломды білім беру және бірлескен ББ әзірлеу және жүзеге асыру алгоритмі

17-қосымша. Ғ.Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидалары

18-қосымша-Мемлекеттік шәкіртақы, граннтар мен шығыстар туралы ереже

19-қосымша. Ғ.Дәукеев атындандағы АЭжБУ КеАҚ-да Тұңғыш ректор Ғ. Дәукеев атындағы атаулы білім гранты

20-қосымша - Жоғары білім алу барысында босаған бос білім беру гранттарын тағайындау тәртібі

21 ереже - Университетте оқу ақысын төлеу және жеңілдіктер беру жүйесі туралы ереже

22-қосымша. АЭжБУ-де шығарылатын дипломдық жобалардың (жұмыстардың), магистрлік және докторлық диссертациялардың антиплагиатқа міндетті тексеруден өтуі туралы регламент

Қосымша 23-Академиялық адалдық саясаты

24-қосымша. Жоғары білімнің білім беру гранттарын іске асыратын Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-ға оқуға қабылдау қағидалары

25-қосымша. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранттарын жүзеге асыратын Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-ға оқуға қабылдау қағидалары

Қосымша 26 -Оқудан шығару тәртібі

27-қосымша. Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ КеАҚ-да Магистрлер мен PhD докторларын мақсатты даярлау тетігі

28-қосымша. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды беру қағидалары

29-қосымша.. Дипломға Еуропалық қосымша (Diploma Supplement) туралы ереже

30 қосымша-Қашықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту (ҚБТ)

31-қосымша. ТЖ кезінде оқу процесін ұйымдастыру

Білім алушылардың үлгеріміне аралық бақылау жүргізу және рейтинг қою регламенті

GPA ауысу коэффициенті (курстан курсқа ауыстыру)